دسته بندی ها :
اثر کاکائو در کاهش وزن و سیستم قلبی-عروقی

اثر کاکائو در کاهش وزن و سیستم قلبی-عروقی

اثر کاکائو در کاهش وزن نیتریک اکساید نقش فاکتور شل کننده عروق در سیستم قلبی-عروقی را دارد. اختلال عملکرد اندوتلیال با کاهش تولید نیتریک اکساید (NO) توسط اندوتلیوم (لایه درون رگی) مرتبط است. اثر کاکائو در کاهش وزن

بر اساس شواهد، کاهش قابلیت در دسترس بودن نیتریک اکساید علاوه بر اثرات قلبی-عروقی نامطلوب، می‌تواند توانایی عملکرد متابولیکی را کاهش دهد. اختلال عملکرد اندوتلیال در افراد چاق ممکن است جریان خون به سمت نواحی متابولیسمی را کاهش دهد و به اختلال اکسیداسیون چربی و مقاومت انسولینی کمک کند. شکلات سیاه محصول گیاه Theobroma cacao، منبعی غنی از فلاوونوییدها، است. اثر کاکائو در کاهش وزن

اثرات محافظت قلبی شامل ویژگی‌های آنتی اکسیدانی، مهار فعالیت پلاکتی و فعال سازی آنزیم نیتریک اکسید سنتاز در سلول های اندوتلیال به فلاوونوییدهای کاکائو نسبت داده شده است.

بر اساس مطالعه انجام شده در سال 2007، یک دوز واحد از کاکائوی غنی از فلاوانول، اختلال عملکرد اندوتلیال ناشی از  سیگار کشیدن را تغییر می دهد. مصرف روزانه کاکائو غنی از فلاوانول، پتانسیل تغییر اختلال عملکرد اندوتلیال را در یک روش پایدار و وابسته به دوز دارد. اثر کاکائو در کاهش وزن

در این مطالعه مصرف روزانه نوشیدنی کاکائو غنی از فلاوانول (306 میلی گرم فلاوانول 3 بار در روز) در طول 7 روز باعث افزایش FMD می شود. FMD یا ” تغییرات اتساع عروقی وابسته به جریان خون”، یک نشانگر از وضعیت عملکرد اندوتلیال است.

در سال 2004، یک مطالعه با هدف تشخیص اثرات شکلات سیاه غنی از فلاوونویید بر عملکرد اندوتلیال، اندازه گیری استرس اکسیداتیو، لیپیدهای خون و فشار خون در افراد بزرگسال سالم انجام و نتایج آن در مجله The Journal of the American College of Nutrition منتشر شد. اثر کاکائو در کاهش وزن

یک مطالعه تصادفی شده، دوسو کور، کنترل شده با دارونما بر روی 21 فرد بزرگسال سالم، در طول 2 هفته طراحی شد.

افراد به طور تصادفی روزانه شکلات سیاه با محتوای فلاوونویید بالا (213 میلی گرم پروسیانیدین ها، 46 میلی گرم اپی کاتچین) یا شکلات سیاه با محتوای فلاوونویید پایین (46 گرم) دریافت کردند.

مصرف شکلات با محتوای فلاوونویید بالا، FMD وابسته به سلول های اندوتلیالِ شریانِ براکیال (شریان اصلی بازو) را در مقایسه با مصرف شکلات با محتوای فلاوونویید پایین بهبود داد. غلظت اپی‌کاتچین پلاسما به طور قابل توجهی در طول 2 هفته در گروه مصرف کننده “فلاوونویید بالا” افزایش یافت درحالیکه در گروه “فلاوونویید پایین” مشاهده نشد.

تفاوت قابل توجهی در مقاومت به اکسیداسیون LDL، ظرفیت آنتی اکسیدان کل، فشار خون، پارامترهای لیپید، وزن بدن یا شاخص توده بدن (BMI) بین دو گروه مشاهده نشد. 

بر اساس نتایج شکلات سیاه غنی از فلاوونویید، عملکرد اندوتلیال را بهبود می دهد و با افزایش غلظت اپی‌کاتچین پلاسما در بزرگسالان سالم مرتبط است. 

بهبود در FMD با افزایش جریان خون ماهیچه اسکلتی در طول ورزش مرتبط است، بر اساس پیشنهادها بهبود FMD ممکن است افزایش جریان خون و تحویل مواد مغذی به محل های متابولیسم، به ویژه ماهیچه اسکلتی در طول ورزش، را تسهیل کند و در نتیجه باعث بهبود در کنترل متابولیسم و ترکیب بدن شود.

در سال 2008 اثرات فلاوانول های کاکائو و ورزش منظم بر عملکرد متابولیک قلبی و ترکیب بدن در افراد چاق مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن در مجله International Journal of Obesity منتشر شد.

بزرگسالان دارای اضافه وزن و چاق به طور تصادفی کاکائو با محتوی فلاوانول بالا (HF، 902 میلی گرم فلاوانول)، کاکائو با محتوای فلاوانول بالا (HF) به همراه ورزش، کاکائو با محتوای فلاوانول پایین (LF، 36 میلی گرم فلاوانول) و یا کاکائو با محتوای فلاوانول پایین (LF) به همراه ورزش به مدت 12 هفته مصرف کردند.

مدت زمان ورزش 45 دقیقه 3 بار در هفته بود. ترکیب بدن توسط روش DEXA (روشی بر پایه استفاده از اشعه ایکس برای سنجش تراکم استخوان) در هفته های صفر (شروع آزمایش) و 12 ارزیابی شد.

FMD شریان براکیالِ، فشار خون در حالت خوابیده به پشت و انسولین پلاسما در حالت ناشتا و سطوح گلوکز در هفته های صفر، 6 و 12 ارزیابی شد.

49 فرد (18 مرد، 31 زن) آزمون مداخله‌ای را تکمیل کردند.

در مقایسه با گروه LF، در گروه HF میزان FMD افزایش یافت و مقاومت انسولین، فشار خون دیاستولیک (پایین ترین سطح فشارخون در حالت خوابیده به پشت) و متوسط فشار خون شریانی را، مستقل از اثرات ورزش، کاهش داد.

ورزش منظم اکسیداسیون چربی را در طول ورزش به میزان 0/1 گرم در دقیقه افزایش داد و چربی شکمی را به میزان 0/92 درصد کاهش داد. در نتیجه مصرف کاکائو با محتوی فلاوانول بالا (HF) باعث بهبود عملکرد اندوتلیال می شود.

بین آنتی اکسیدان کاکائو و سطح سلامتی، به دلیل وجود فلاوونوییدها، ارتباط وجود دارد. وجود متیل زانتان ها، پپتیدها و ریزمغذی ها می تواند باعث افزایش یا کاهش اثرات سلامت‌بخش مشاهده شده، شود.

عواملی مانند زیست فراهمی، وضعیت آنتی اکسیدانی و وضعیت افراد مورد مطالعه ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم برفواید سلامت بخش پلی فنول های کاکائو و سایر ترکیبات اثر بگذارد.